Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διεθνές Συνέδριο: “Η Αθήνα και η Αττική κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Αρχαϊκή περίοδο”
Προσκαλείσθε να υποβάλετε περίληψη 250 λέξεων, στα ελληνικά ή αγγλικά, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος, το ονοματεπώνυμο, ο εργασιακός/ερευνητικός φορέας και η περιγραφή της παρουσίασής σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση attica2022@gmail.com μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021.
Δείτε στο facebook